Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Bij TVW willen we een veilige sociale omgeving bieden voor al onze leden. Hiervoor zijn preventieve maatregelen genomen. Het onderwerp staat jaarlijks op de agenda
van de ALV. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt bij trainers en actieve vrijwilligers en externen welke intensieve betrokkenheid hebben met kwetsbare leden
(bijvoorbeeld jeugd) verplicht aangeleverd en/of aangevraagd door het bestuur.

Wanneer er grensoverschrijdend gedrag (GOG) heeft plaats gevonden, is er de mogelijkheid om dit te melden bij de Vertrouwenscontactpersoon (VCP). Hij/zij is
getraind om met deze meldingen vertrouwelijk om te gaan en denkt samen met de melder(s) na over vervolgstappen. VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er
zijn om hulp te krijgen.

De VCP is geen begeleider van het vervolgproces. Meldingen worden schriftelijk gerapporteerd aan het bestuur, dit gebeurt altijd anoniem tenzij de melding om een zeer ernstig incident of strafbaar feit gaat, dan wordt dit direct aan het eerste aanspreekpunt van de VCP binnen het bestuur gemeld of aan de politie. Uiteraard wordt dit eerst met de melder(s) besproken hoe dit verder opgepakt gaat worden. Naast eerste aanspreekpunt denkt de VCP ook mee over preventie. De VCP evalueert periodiek de gedragsregels. De VCP is per mail te bereiken op het adres: VPC@tvwettenseind.nl